9. marraskuuta 2011

Kokouspöytäkirja 8.11.2011

Torikokous, Turku
Yleinen kokous 8.11.2011 kello 18 Turun kauppatorilla sijaitsevassa puolijoukkueteltassa
Puheenjohtaja Sebastian
Varapuheenjohtajat: Tommi, Mika, Matias
Sihteeri Taina
Kokous alkoi kello 18.26, jolloin osanottajia 31
kello 18:29 yksi poistui, osanottajia 32

Kävimme käsimerkit läpi: kokonaan uusi aihe, pitkä kommentti käsiteltävään aiheeseen, lyhyt kommentti käsiteltävään aiheeseen, samaa mieltä, eri mieltä, meni yli hilseen, ja eteenpäin.

Hansi luki aluksi ääneen esityksen "Kuinka Turun Torikokous toimii ja päättää?" (kts. Liite 1)
Keskustelua
Paikalla kello 19:43 28 henkilöä
Muutosesitykset:
Lauri esitti kohdan "Veto-oikeus on päätöstä seuraavalla kokouksella" muuttamista "Veto-oikeus on päätöstä seuraavilla kokouksilla". Kukaan ei vastustanut.
Pauli esitti kohdan "Veto-oikeus on päätöstä seuraavalla kokouksella" säilyttämistä. Esitys hyväksytty; 0 vastusti, 3 äänesti tyhjää, 25 puolsi.
Mika esitti: "Esityslista kerrotaan kokouskutsussa, ja ilmoitus kokouksesta ja kokouksen sisällöstä tulee antaa 48 tuntia ennen kokousta". Esitys hyväksytty; 0 vastusti, 3 äänesti tyhjää, 25 puolsi.
Seppo esitti: "Veto-oikeuden käyttäminen rajoitetaan kokouksiin". Esitys hyväksytty; 0 vastusti, 3 äänesti tyhjää, 25 puolsi.

Hyväksytyin muutosehdotuksin hyväksyttiin Hansin esitys "Kuinka Turun Torikokous toimii ja päättää?" (kts. liite 1), 0 vastusti, 3 äänesti tyhjää, 25 puolsi.

Kokoustauko klo 19.44

Kokous jatkui klo 20.06
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tommi.
Varapuheenjohtajat: Matias, Ronnie ja Timo
Sihteerinä jatkaa Taina

Hansi esitti: Tehdäänkö nopea lisäys edellä hyväksyttyyn esitykseen: millä tavalla valtuutus toimitetaan: tekstiviestillä, paperi, suullisesti?
Pauli esitti "Tekstiviesti, maili, tai paperilapulla valtuuttajan allekirjoitus ja tekstivaltuutus"
Tässä kokouksessa valtuutus kuitenkin vanhan käytännön mukaan.
Jiri esitti että kokouksesta poistuvat antavat valtuutuksen suullisesti.
Keskustelua
Esitys: Puheenjohtajalle esityslista ja eteenpäin. Kannatettiin.

Siirryttiin käsittelemään kansanäänestystä EU-jäsenyydestä, kellonaika noin 20.17.
Hansin esitys: Keskustelu aloitetaan pohjustuksella. Kannatettiin.
Jiri pohjusti ja luki ääneen esityksen "Kansanäänestys koskien Euroopan unionia -kannanotto" (kts. Liite 2).
Lauri esitti: Lisätään yksi lause: "Turun torikokous ei itse ota kantaa, pitäisikö eu:sta erota vai ei".
Keskustelua aiheesta.
Pauli esitti Laurin esittämän lisäyksen stilisointia: "Turun torikokouksella ei ole kantaa eu-jäsenyyteen".
Jiri esitti luopumista sanamuotojen muotoilusta ja että keskityttäisiin asiasisältöön.
Keskustelua aiheesta.
Erkka sekä Juhani esittivät: Varmistetaan useammalta taholta ennen alkuperäisen esityksen hyväksymistä.
Juhani: Ulkona feissatessa ei voi sanoa torikokouksen mielipiteeksi "erotaan eu:sta" eikä "ei haluta erota eu:sta".
Erkka esitti tekstin luetuttamista ulkopuolisella taholla.
Keskustelua
Jirin esitti äänestystä: olemmeko valmiita äänestämään esityksestä?.
Keskustelua, mm. selventävä kysymys: onko kyseessä kannanotto julkaistavaksi vai adressi kerättäväksi kannanoton kanssa? Keskustelua, ja mm. Tiitun kommentti, että adressista tulisi tehdä päätös myöhemmin, sekä Laurin pohdinta siitä, mitä esitys tarkoittaa konkretian tasolla, ja kuka tulee keräämään nimiä kannanoton jälkeen.

Lauri esitti: kaikki halukkaat käyttävät yhden puheenvuoron rinkikierroksessa. Kukaan ei vastustanut.
Rinki, (jonka puheenvuorojen aikarajoitteesta ei äänestetty, sihteerin huomautus)

Ringin ja tauon jälkeen:
Lauri esitti: Äänestetään jatketaanko asian eteenpäin viemistä vai heitetäänkö roskakoriin.
Jukka esitti: Laitetaan esitys jäihin.
Keskustelua, lisää kommentteja ja ehdoituksia.

Puheenjohtaja ehdotti esitysten keräämistä, ajankohta noin kello 21.38.
Syntyi epäselvyyttä esityksistä, mistä seurasi keskustelua, jossa esitettiin mm. seuraavia vaihtoehtoja:
Hyväksytään ja lähetetään sellaisenaan mediaan
Hyväksytään ja lähetetään sellaisenaan mediaan Laurin lisäyksen kanssa
Hyväksytään toimintaohjelmien kanssa myöhemmin
Laitetaan esitys jäihin, Jatketaan käsittelyä avoimissa työryhmässä, mutta ei lähetetä vielä medialle.
Lauri: kannanottoon lisätään lista konkreettisista teoista (kts. Laurin pohdinta/esitys edellä), ja puheenjohtajan kommentti: lista kerätään myöhemmin
Mika esitti: Paperi julkaistaan ja ryhdytään keskustelemaan jatkotoimenpiteistä
Kommentti: Kukaan ei siis vastustanut Laurin lisäysesitystä, ja, pöydälle jättäminen tarkoittaa käytännössä jatkotyöstöä.

Lopulta päädyttiin äänestämään kolmesta vaihtoehdosta siten, että on neljä kierrosta, joista jokaisella kierroksella jokaisella osaanottajalla on yksi ääni (+ ns. valtuutetut äänet). Ensimmäisellä kierroksella lasketaan esityksen 1. kannattajat, toisella kierroksella esityksen 2. kannattajat, kolmennella kierroksella esityksen 3. kannattajat, ja viimeisellä neljännellä kierroksella äänestetään kahden eniten ääniä saaneen esityksen kesken. Alla esitykset 1, 2, ja 3, joista äänestettiin:
1. Hyväksytään sellaisenaan tämän yhden lauseen lisäyksen kanssa mediaan
2. Esitys laitetaan jäihin ja käsittelyä jatketaan avoim työryhm
3. Kannanottoon lisätään lista konkreettisista jatkotoimista.

Äänestettiin kello 21.57, jolloin paikalla 24 henkilöä
Äänestystulokset:
Kierros 1, esitys 1: 16 kannattajaa
Kierros 2, esitys 2: 8 kannattajaa
Kierros 3, esitys 3: 17 kannattajaa
Kierros 4, äänestys esitysten 1. ja 3. välillä, esitys 1: 13 kannattajaa, ja esitys 3: 14 kannattajaa

Hyväksyttiin siis esitys 3: "Kannanottoon lisätään lista konkreettisista jatkotoimista"
Tämän jälkeen syntyi vielä keskustelua, sisältyykö esitykseen 3 kannanoton lähettäminen medialle.
Yleisen vapaan keskustelun pohjalta, sekä aiempien puheenvuorojen pohjalta: kyllä, hyväksyttyyn esitykseen sisältyi kannanoton lähettäminen medialle. Siispä muotoiltiin vielä yleisen keskustelun pohjalta esitykseen sivulause "ja sen jälkeen se lähetetään mediaan".

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.07
________________________________________

Tainan (sihteeri) kommentti pöytäkirjan rakenteesta ja muotoiluista: kaikki kirjaamani ns. alkuperäiset esitykset eivät ole kirjattu identtisinä esityslistan kanssa, siellä esityslistaa ei käsittääkseni kokouksessa tarkasti seurattu. Kaikissa esityksissä ei valitettavasti ole kirjattu esittäjän nimeä. Osa esityksistä on kirjattu melkoisena tajunnanvirtana, eivätkä ne kaikki vastaa sanasta sanaan teltassa pidettyjä puheenvuoroja. Olen kirjannut joitakin puheenvuoroja, jotka eivät olleet esityksi, pöytäkirjan jatkumon ja ymmärrettävyyden tukemiseksi.
_____________________________________________

LIITE 1
Kuinka Turun Torikokous toimii ja päättää?

Toiminta

Turun Torikokous perustaa kaiken toimintansa rauhanomaiselle ja rakentavalle kansalaistoiminnalle. Sanoudumme irti väkivallasta. Kaikki Turun torikokouksen toiminta on julkista ja kaikki saavat osallistua siihen, poisluettuna päihtyneet henkiöt ja yksilöt, jotka selkeästi haluavat toiminnallaan aiheuttaa häiriötä. Noudatamme toiminnassa Suomen lain määrittelemää kokoontumislakia. Torikokouksessa tulee noudattaa kaikkia Suomen lakeja.
Rohkaisemme osallistujia kertomaan eteenpäin omaa kantaansa mihin tahansa asioihin niin yksittäisille ihmisille kuin mediallekin. Kuitenkin jos osallistuja esittää kantoja, joita ei olla yhteisesti hyväksytty kokouksissa tai kantoja, joista hän ei ole varma, onko ne yhteisesti hyväksyttyjä, tulee asia selkeästi ilmoittaa kantansa esittäisen yhteydessä.
Kokoustaminen ja yhteiset linjavedot
Turun Torikokouksen virallisen linjan päättämiseen tarvitaan oikeutetun kokouksen päätös. Päätösvaltaisen kokouksen oikeuttaa 9 henkilön osallistuminen kokoukseen ja riittävä tiedottaminen kokouksen ajankohdasta. Ilmoitukset kokouksesta on annettava vähintään 24h ennen kokouksen aloittamista Facebookin Torikokous Turku -ryhmässä ja Turun Torikokouksen Google-kalenterissa Toivottavaa on myös aktiivinen osanottajien suusta suuhun -tiedottaminen.

Päätösvaltaiseen kokoukseen valitaan puheenjohtaja sekä sihteeri. Kokouksessa käsitellyistä asioista laaditaan pöytäkirja, joka pitää sisällään ainakin kaikki tehdyt päätökset ja hyväksytyt esitykset. Kokouksessa tehdyt päätökset astuvat kokouksen jälkeen voimaan, kun päätös on tehty yksinkertaisella enemmistöllä.

Päätösten peruminen ja jäädyttäminen

Veto-oikeus on päätöstä seuraavalla kokouksella. Veto-äänestys otetaan käyttöön, jos yksinkertainen enemmistö kokee, että aikaisemmassa kokouksessa tehty päätös ei ota jotain asiaan vahvasti vaikuttavaa kantaa esille, tai jos koko päätös on sisällöltään virheellinen (so. "Erotetaan Norja EU:sta"). Veto-päätös tulee voimaan, mikäli yksinkertainen enemmistö äänestää veto:n puolesta. Tämän jälkeen päätös jäädytetään joko seuraavaan tai sitä seuraavaan kokoukseen asti, jolloin päätöksestä voidaan tehdä uusi esitys, joka jälleen hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä. Kumoamispäätös astuu voimaan, jos päätöstä ei uudelleen hyväksytä yksinkertaisella äänienemmistöllä.

Kaikki aikaisemmat päätökset voidaan kumota, perua tai muuttaa kokouksissa.

Valtuuttaminen

Kokoukseen voi osallistua mahdollisuuksien mukaan myös etänä. Hän, joka on ilmoittautunut kokoukseen, mutta on estynyt tulemaan paikalle, voi valtuuttaa toisen henkilön puhumaan puolestaan ja käyttämään omaa ääntänsä. Vastuu on sillä, joka on antanut äänensä käytettäväksi.

Paikalle pääsemättömät henkilöt voivat toimittaa paikalle tuleville tahoille esityksensä, jonka haluaa kokouksen käsittelyyn. Toimittaminen on syytä suorittaa ajoissa Facebook-ryhmän kautta tai ottaen johonkuhun osallistuvaan henkilöön ajoissa yhteyttä. Jokaisen esityksen on hyvä olla valmiina ja jokaisen osanottajan saatavissa tunteja ennen kokousta, jolloin siihen voidaan perehtyä jo ennen kokousta. Kokouksessa puheenjohtaja päättää sen, joka lukee ääneen tuodut esitykset, kun esittäjä ei itse pääse paikalle.

Lisäyksiä tähän esitykseen voidaan tuoda normaalin kokouskäytännön kautta.
____________________________________________

LIITE 2
Kansanäänestys koskien Euroopan unionia -kannanotto
tekijä: Torikokous, Turku päivä: 7. marraskuuta 2011 kello 18:55

Ohessa kannanotto koskien kansanäänestystä Euroopan unionista. Kannanotto on luotu eilisessä kokouksessa hyväksyttyjen muutosehdotusten perusteella alkuperäisestä raakaversiosta. Kannanoton hyväksymisestä äänestetään huomenna tiistaina kello 18:00 alkavassa kokouksessa. Kannanoton suurimmat muutokset liittyvät stilisointiin sekä oikeusoppineilta saatuun palautteeseen, jonka mukaan liittovaltiosta puhuvassa kappaleessa tulee pysyä vain liittovaltiollista luonnetta koskevissa asioissa, eikä ottaa esille asioita, jotka ovat puutteellisen oikeuskäytännön vuoksi vielä juridisesti epäselviä ja jotka eivät suoraan liity kehittyvään liittovaltiolliseen luonteeseen. Lisäksi kannanottoon on lisätty lähteet. Lähteitä ei ole käytetty itsestäänselvissä asioissa kuten "hauki on kala", vaan ne on varattu ainoastaan ei-yleisesti tiedossa oleville asioille. Myös muutamia epäolennaisuuksia on poistettu.

Turun torikokous -kansanliike vaatii kansanäänestyksen järjestämistä Euroopan unionin jäsenyydestä. Nykyinen Euroopan unioni ei ole sama taloudellinen liittoutuma kuin mistä Suomen kansalaiset äänestivät vuonna 1994. EU on muuttunut sekä käytännössä että juridisesti. Nykyinen talouskriisi puolestaan on tuonut entistä selvemmin esille EU:n heikkoudet sekä sen, miten vähän Euroopan unionin sääntöjä noudatetaan. Uuden kansanäänestyksen järjestäminen on perusteltua demokratian, EU:n luottamuksen sekä nykyisen taloudellisen tilanteen vakavuuden vuoksi.

Ennen vuoden 1994 kansanäänestystä EU:n jäsenyydestä Euroopan unionista puhuttiin pääasiassa taloudellisena liittona. Euroopan unioni on muuttunut noista päivistä valtavasti. Vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus muun muassa antoi Euroopan unionille aikaisemmin sen jäsenvaltioille varatun aseman oikeushenkilönä. Oikeushenkilönä EU voi solmia kansainvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden ohi ja yli. Lissabonin sopimus myös loi Euroopan unionille yhteistä ulkopolitiikkaa hoitamaan presidentin ja ulkoministerin. Itsenäisten valtioiden taloudellisesta liittoutumasta on muotoutumassa aidosti ylikansallinen liittovaltio. Tämä liittovaltio ei ole se, josta suomalaiset äänestivät vuonna 1994.

Voimaan tullessaan Lissabonin sopimus, eli Euroopan unionin perustuslaki, tuli sitä edeltäneiden EU-sopimusten tilalle. Käytännössä sopimus lakkautti entisen EU:n ja loi tilalle uuden instituution, jolla on sama nimi kuin entisellä Euroopan unionilla. Koska Suomen kansalaiset eivät saaneet äänestää Lissabonin sopimuksesta ja tästä uudesta EU:sta, nykyinen EU ei nauti samaa legitimiteettiä ja kansalaisten hyväksyntää kuin aikaisempi, neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä hyväksytty EU. Jotta nykyisenkaltaisella Euroopan unionilla voi olla kansalaisten laaja hyväksyntä takanaan, tarvitaan vastaavaa kansanäänestystä kuin alunperin EU:hun liityttäessä.

Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät noudata Euroopan unionin sääntöjä. HSBC-pankin tutkimuksen mukaan yksikään nykyisistä euromaista ei täytä Maastrichtin sopimuksen euromaille asettamia edellytyksiä.¹ EU:n perustanut Maastrichtin sopimus kieltää yhtä EU:n jäsenvaltiota ottamasta toisen jäsenvaltion velvoitteita kantaakseen.² Maastrichtin sopimus sallii muita Euroopan unionin jäsenvaltioita auttamaan taloudellisiin vaikeuksiin ajautunutta jäsenvaltiota taloudellisten velvoitteiden kantamisessa ainoastaan tapauksissa, joissa taloudelliset ongelmat johtuvat luonnonkatastrofista tai muusta poikkeuksellisesta syystä, johon valtio ei voi vaikuttaa.³ Koska yksi merkittävimmistä tekijöistä Euroopan velkakriisissä on se, että alkuperäisiä sopimuksia ei ole noudatettu, ei vaatimus siitä, että tekijät olisivat poikkeuksellisia ja valtion hallinnan ulottumattomissa täyty. Talousongelmaisten EU-valtioiden elvyttäminen on vastoin Maastrichtin sopimuksen toisten velvoitteiden ottamista koskevaa pykälää. EU-valtioiden harjoittama yhteisesti sovittujen sääntöjen rikkominen asettaa koko Euroopan unionin hyödyllisyyden ja merkityksen kyseenalaiseen asemaan, ja se on yksi merkittävä tekijä nykyisessä talouskriisissä. Taloudellisen tilanteen vakavuuden vuoksi kansalaisille on annettava aito mahdollisuus ilmaista luottamuksensa Euroopan unioniin.

Turun torikokous on osa kansainvälistä Aitoa demokratiaa, nyt! -liikettä, joka ajaa aitoa demokratiaa Suomeen, koko Eurooppaan ja laajemmin maailman tasolle. Moniarvoisuus ja demokratia vaativat, että kansalaiset saavat päättää itse heitä koskevista merkittävistä asioista. Nykyinen talouskriisi, Euroopan unionin demokratiavaje sekä paljastunut sääntöjen vastainen toiminta osoittavat, että Euroopan unionin jäsenyys on ajankohtainen asia, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla jokaisen Suomen kansalaisen elämään. Talouskriisi ja Euroopan unionin ongelmat voidaan ratkaista inhimillisellä tavalla vain, jos ihmiset itse saavat tehdä niitä koskevia päätöksiä.

²: Maastrichtin sopimus, artikla 104b
³: Maastrichtin sopimus, artikla 100

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti